UnityのStateMachineBehaviourについてのメモ

こっちを読んでください yutakaseda3216.hatenablog.com MonoBehaviourと呼び出される順番 最初の1F Awake() Start() FixedUpdate() Update() OnStateEnter() OnStateMove() LateUpdate() それ以降 FixedUpdate() Update() OnStateExit() OnStateUpdate() OnStateMove() OnStateIK() LateUpdate() 各コールバックが呼ばれ…